Tuesday, September 23, 2008

ေမွာင္မိုက္ေသာညမ်ား
ေရးသူ- ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

(က)

သူပုန္ႀကီးပထမႏွင့္ ဒုတိယပံုႏွိပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာခင္ခင္ဦး စာအုပ္မ်ားအား ရာဇသတ္ ႀကီး ပုဒ္မ၁၂၄ (က) ႏွင့္ စြဲဆို၏။ ထိုအခ်ိန္က ပုဒ္မ ၁၂၄ (ခ) ကို ေနာက္ထပ္၍ အစိုးရသည္ မျပဳလုပ္ရေသးေပ။
ျပည္တြင္းစစ္၊ ျပည္ေတာ္သာ၏ေန႔တေန႔ႏွင့္ သူပုန္ႀကီးစေသာ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ တရားဥပေဒ၏ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တရား႐ံုးေတာ္၌ ခုခံထုေခ်ျခင္းျပဳခဲ့၏။ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အကို ဦးေအာင္သန္းႏွင့္ ရကၠန္းဦးလွထြန္းျဖဴ (ယခု ဘ႑ာေရး႒ာန ပါလီမန္အတြင္းဝန္) စေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက ကြၽန္ေတာ္၏ ဘက္မွ ဝိုင္းဝန္း၍ သက္ေသခံခဲ့ၾက၏။
သို႔ရာတြင္ ဤအမႈအခင္းမ်ား ၿပီးသည့္ေနာက္၌လည္း တရားလိုျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကြၽန္ေတာ့္အေပၚ၌ ရန္ၿငိဳးမေျပႏုိင္ေသးသကဲ့သို႔ ေနာက္ထပ္၍ တမႈၿပီးတမႈ တရားစြဲဆိုျခင္းျပဳလာျပန္၏။ "အေမ" ဆိုေသာ စာအုပ္ တအုပ္တည္းကိုပင္ စာအုပ္တအုပ္တည္းျဖစ္ပါလ်က္ ႏွစ္ႀကိမ္ပံုႏွိပ္ျခင္းျပဳရ သျဖင့္ အမႈ (၂) မႈခြဲ၍ တရားစြဲဆိုသည္အထိ ျပဳလုပ္လာ၏။
အားထားစရာဆို၍ ကြၽန္ေတာ္အတြက္ တရား႐ံုးမင္းသာလွ်င္ ရွိေတာ့၍ တရားလိုျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမင္းမ်ားက ဤကဲ့သို႔ တမႈၿပီးတမႈ အလီလီအလာလာ ျပဳလုပ္ေနေသာကိစၥကို တားျမစ္၍ တရားစြဲဆိုရန္ရွိေသာ ကိစၥမ်ားအားလံုးကို တၿပိဳင္တည္း တရားစြဲဆိုျခင္း ျပဳရေစရန္ ေတာင္းပန္ေျပာဆိုျခင္း ျပဳရေတာ့၏။ သို႔ရာတြင္ တရား႐ံုးမင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မၾကားေယာင္ မသိေယာင္ျပဳလုပ္ေနခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာခင္ခင္ဦးစေသာ စာအုပ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ထုေခ်ျခင္း အလ်ဥ္းမျပဳခဲ့ေတာ့ေပ။ ကြၽန္ေတာ္၏ မ်က္ကြယ္ရာ၌သာလွ်င္ ထိုအမႈမ်ားကို စစ္ေဆး၍ အျပစ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရ၏။တရား႐ံုးမင္းက ကြၽန္ေတာ့္တြင္ ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟုဆိုကာ ျပည္တြင္းစစ္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္၊ သူပုန္ႀကီးအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္၊ အေမအတြက္ ပထမပံုႏွိပ္ျခင္း (၂) ႏွစ္၊ ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း (၂) ႏွစ္ႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာခင္ခင္ဦးအတြက္ (၂) ႏွစ္၊ သံုးခုေပါင္း အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၉) ႏွစ္မွ် အျပစ္ေပးလိုက္၏။ သို႔အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ သူပုန္ႀကီးျပစ္မႈမ်ား၊ အေမပထမႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း အမႈမ်ားအား တပါတည္း ေပးလိုက္သျဖင့္ သံုးခုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ (၆) ႏွစ္မွ် သက္ၫွာစြာျဖင့္ပင္ ေပးလုိက္၏။
သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ တရား႐ံုးမင္း၏ စီရင္ခ်က္အတိုင္း (၆) ႏွစ္မွ် ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး အတြင္း၌ ေနထုိင္ျခင္းကား မျပဳခဲ့ရေပ။ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာ ဘုရားထီးတင္ပြဲေတာ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သာသနာေတာ္ (၂၅ဝဝ) ပြဲေတာ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေပး႐ိုးေပးစဥ္ေလွ်ာ့ရက္ (ဆုမွတ္ရက္ဟုလည္းေခၚသည္) မ်ားေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ့္အား စတင္ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳခဲ့ေသာ (၁၉၅၂) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔မွစ၍ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္လည္လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ (၁၉၅၇) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း (၄) ႏွစ္၊ (၄) လႏွင့္ (၆) ရက္ၾကာမွ်သာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ထိုအက်ဥ္းခံခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ကာလကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္မည္ဆိုလွ်င္ ရက္ေပါင္း (၁၅၆၉) ရက္မွ်ရ၏။

(ခ)

ဘားလမ္းအခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးမ်ားအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရာဇဝတ္သား တေယာက္ အျဖစ္ျဖင့္ အက်ဥ္းခံေနခဲ့ရေသာ ထိုရက္ေပါင္း (၁၅၆၉) ရက္သည္ ကြၽန္ေတာ္၏အတြက္ ေမွာင္မုိက္ေသာ ညမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုရလိမ့္မည္ထင္၏။ ထိုေန႔ရက္မ်ားသည္ အလင္းေရာင္မရွိ၊ သာယာမႈမရွိ။
မိမိ၏ ယံုၾကည္မႈကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္မရေတာ့ဘဲ လက္ခ်ဳိးေျခ ခ်ဳိးျခင္းခံေနခဲ့ရေသာ ေန႔ရက္မ်ားသည္ မည္သူတဦးအတြက္ အလင္းေရာင္ရွိေသာ ေန႔ရက္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။ သားမယား၊ ေဆြမ်ဳိးညာတကာ တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေပါင္းအသင္း မိတ္သဟာအမ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္း အသက္ရွင္လ်က္ႏွင့္ ေကြကြင္း၍ ေနထုိင္ျခင္း ျပဳလာခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ား၌ သာယာမႈသည္ မည္ကဲ့သို႔မ်ား ရွိႏုိင္ပါဦးမည္နည္း။
ထိုေန႔ရက္ေပါင္း (၁၅၆၉) ရက္သည္ ေမွာင္မုိက္ေသာညမ်ား သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ကြၽန္ေတာ့္အား လူ႔ေလာကႏွင့္ လံုးဝျဖတ္ေတာက္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္၏။ အုတ္နံရံေလးဘက္ခ်၍ ပိတ္ေလွာင္ ထားျခင္းခံခဲ့ရေသာ ေန႔ရက္မ်ားလည္းျဖစ္၏။ မိမိႏွစ္သက္၍ ဖတ္႐ႈလိုေသာ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကိုပင္လွ်င္ မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ၊ မိမိပိုက္ဆံႏွင့္မိမိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖတ္ခြင့္မရွိ။ မိမိႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ စကားေျပာဆိုျခင္း ျပဳလုိၾကေသာ အသိမိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုခြင့္မရ။ ဖခင္တရားလို၏ စံုေထာက္မ်ားက ေဘးမွၾကည့္ေန၏။ နား ေထာင္ေန၏။ ထို႔ေနာက္ မွတ္ေန၏။
သဘာဝကေပးထားေသာ လေရာင္ကိုပင္လွ်င္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၾကည့္ခြင့္မရ။ လ၏ မြန္းတည့္ျခင္းကို ထိုရက္ေပါင္း (၁၅၆၉) ရက္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္သည္ တႀကိမ္တခါမွ် မေတြ႔မျမင္ခဲ့ရေပ။ ည (၆) နာရီမွ နံနက္ (၆) နာ ရီအထိ (၁၂) နာရီတိတိမွ် ေသာ့ပိတ္ထားျခင္းကိုခံရ၏။ လဝင္လထြက္ကိုပင္ လွ်င္ သံတုိင္မ်ားအၾကားမွ မနည္းသြားၿဖဲ၍ ၾကည့္ရ၏။ သို႔ရာတြင္ ေရးေရး ေလာက္သာျမင္ႏိုင္၏။ က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ အုတ္႐ိုးကာအတြင္း လူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ စုေဝးေနထုိင္ျခင္း ျပဳရသျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးေနာက္က်ိစရာမ်ားႏွင့္ နားမခ်မ္းေျမ့စရာ သတင္းမ်ားကို တဦးမဟုတ္လွ်င္ တဦးထံမွ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဆိုသလို ၾကားရ၏။ ေတြ႔ေနျမင္ေနရ၏။ သို႔ရာတြင္ မိမိကလည္း ဘာမွတတ္ႏုိင္ သည္မဟုတ္။ လက္ပိုက္၍သာ ၾကည့္ေနရ၏။
ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာခင္ခင္ဦးဝတၳဳတြင္ အမႈတြဲျဖစ္ေသာ ဆန္းၫြန္႔ဦး၊ ဦးလွခင္၏ မိခင္သည္ သားျဖစ္သူ အခ်ဳပ္ခံေနရခုိက္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြား၏။ သို႔ရာတြင္ မိခင္တေယာက္လံုး အျပင္ဘက္တြင္ ေသဆံုးေနရသည္အခိုက္ အျပင္သို႔ ေခတၱခဏေလာက္မွ်ထြက္၍ မိခင္ျဖစ္သူ၏ အေလာင္းကို ဦးလွခင္သည္ ဝတၱရားရွိသည့္အတိုင္း သၿဂႋဳဟ္ခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ ဦးလွခင္ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနရသည့္အခိုက္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္အတူ အမွတ္ (၅) အေဆာင္ တြင္ ေနထုိင္လ်က္ေသာ အထူးတန္းအက်ဥ္းသား လူႀကီးလူေကာင္းတဦးသည္ ၎ေထာင္ က်ေနခိုက္ ၎၏ဇနီးက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္၍ ကြာရွင္းစာ လာေတာင္းေသာေၾကာင့္ ၎ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံလ်က္ရွိ၏။
သို႔ရာတြင္ ဤလူ႔ေလာကႏွင့္ သဘာဝႀကီးအတြင္း၌ အဆိုးႏွင့္အေကာင္းတို႔သည္ ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိေန ျဖစ္ေနတတ္သည့္အတိုင္း ထိုေမွာင္မိုက္ေသာညမ်ားကို ကုန္လြန္ေနထုိင္ခဲ့ရစဥ္ အခ်ိန္ကာလက အဆိုးမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳျခင္းျပဳခဲ့ရသည့္နည္းတူ အေကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ရ၏။ အမိုက္မ်ားႏွင့္ လည္း ကြၽမ္းဝင္ခဲ့ရသည့္နည္းတူ အလိမၼာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏီွးခြင့္ကို ကြၽန္ေတာ္ ရရွိခဲ့၏။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အ႐ႈံးထဲက အျမတ္မ်ားဟူ၍ ဆိုရလိမ့္မည္ထင္၏။

(ဂ)

ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ ခ်စ္စရာေကာင္းလွေသာ သဘာဝတခုသည္ကား အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းသို႔ က်ေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လူတို႔သည္ ျပင္ပ ေလာကမွာတုန္းကကဲ့သို႔ ဘာမွ် ဟန္လုပ္ ဖံုးကြယ္ျခင္း မရွိၾကေတာ့ဘဲ မိမိတို႔၏ စိတ္ပကတိအတိုင္း ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံေနထုိင္တတ္ ၾကျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဤအရပ္၌ ေရေဆး၍ ေဆးျခယ္ေသာ အတတ္ပညာႏွင့္ အေလ့အထသည္ မရွိ။ ႏႈတ္ဖ်ားကေလးမွ မထြက္ခ်င္မထြက္ခ်င္ႏွင့္ ထြက္လာေသာစကားကိုလည္း အလ်ဥ္းၾကားရလိမ့္မည္မဟုတ္။ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ သဘာဝႏွင့္ ပင္ကိုယ္ဇာတိကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ျခင္း အလ်ဥ္းမျပဳတတ္ဘဲ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ေနထိုင္ျခင္းသာ ျပဳၾက၏။ အင္မတန္လူဆန္သည္ဟု ေျပာဆိုရလိမ့္မည္ ထင္၏။
အက်ဥ္းအၾကပ္ အတြင္းသို႔ အတူတကြ က်ေရာက္ေနရသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ၾက၍ တဦးႏွင့္တဦး ခင္မင္၍ သက္ၫွာတတ္ၾက၏။ တဦးတေယာက္၌ ဝမ္းနည္းစရာရွိလာေသာအခါ ေဘးကဝိုင္းအံု၍ ဝမ္းနည္းကူၾက၏။ ထို႔အတူ တဦးတေယာက္၌ ဝမ္းေျမာက္စရာရွိေသာအခါလည္း အနားက ဝိုင္း၍ ဝမ္းေျမာက္ကူၾက၏။
ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ တ႐ုတ္၊ ကုလား၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ကရင္æ စေသာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုရွိၾက၏။ သို႔ရာတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ 'အစ္' ေန႔သို႔ေရာက္ရွိေသာအခါ ရန္ကုန္ေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသား အားလံုးကို တမန္ေတာ္မိုဟာမက္၏ ေနာက္လုိက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္ေထာင္တြင္း သႀကၤန္ပြဲေတာ္၌ အိုးစည္ဗံုေမာင္းတီး၍ ျမဴးတူးကခုန္ျခင္းျပဳၾကကာ ဖထီးႏွင့္အပၸဒူကရင္တို႔ကို လြမ္းဆြတ္ ဖြယ္ရာေတြ႔ျမင္ရ၏။ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ေန႔မ်ားေရာက္ရွိ လာေသာ အခါ၌လည္း ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ အက်ဥ္းသား အားလံုးလိုလို ဖထီးလုပ္ကာ သင္တုိင္း ဝတ္ကုန္ၾက၏။
ထို အားလပ္ခြင့္ ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ေန႔ရက္ကာလမ်ား အတြင္းက ကြၽန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအသီးသီးႏွင့္ ဘဝအသီးသီးမ်ားမွ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဘဝတူ လူသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ခဲ့ရ၏။ ထုိလူသားတို႔၏ သဘာဝႏွင့္ ဇာတ္ ေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း ၎တို႔၏ ဇာတိ ပကတိအတုိင္း ကြၽန္ေတာ္သည္ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာခြင့္ကို ရခဲ့၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရးကို ကြၽန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး၏ အျပင္ဘက္၌ကား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရရွိႏုိင္ဖြယ္ရာ အ ေၾကာင္း မျမင္မိေပ။
သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ တန္ခိုးအာဏာရွိသည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ကေလးအား ယခင္ဝန္ႀကီးဘဝႏွင့္တုန္းက ရန္ကုန္ေထာင္၏ အျပင္ဘက္တြင္ လူခ်င္းေတြ႔ဆံု၍ စကားေျပာဆိုရမည့္ အေရးသည္ အဘယ္မွ် ၾကပ္တည္းခက္ခဲလွသည့္အေၾကာင္းကို လိုင္စင္ေတာင္းရေသာ ကုန္သည္ႀကီးငယ္တိုင္း သိရွိၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ေထာင္ အတြင္း၌ကား ဦးေက်ာ္ျမင့္ကေလးကို မည္သည့္ အက်ဥ္းသားမဆို အခ်ိန္မေရြး ဝင္ေရာက္ေတြ႔ဆံုႏုိင္၏။ လုိင္စင္ေတာင္း၍ မရေတာ့ေစကာမူ မိမိေျပာလိုေသာ စကားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုျခင္း ျပဳႏုိင္၏။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကေလးကလည္း အယုတ္အလတ္အျမတ္မေရြး လူတိုင္းအားအေတြ႔ခံ၏။ ေကာ္ဖီတုိက္၍ ဧည့္ခံ၏။ ေရဒီယိုဖြင့္ျပ၏။ ထိုမွ်သာလွ်င္မကေသး၊ သူကိုယ္တုိင္ သီခ်င္းတပုဒ္ တေလကို ဆိုျပလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္၏။ ယခင္တုန္းကကဲ့သို႔ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကေလးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလိုသူ၏ အၾကားတြင္ သံဆူးႀကိဳးအကာအရံမ်ား၊ သက္ေတာ္ေစာင့္၊ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ သူ၏ အတြင္းေရး အတြင္းဝန္ ဦးတင္လွတို႔သည္လည္း မရွိၾကေတာ့ေပ။ သူ႔အား သာမန္လူတေယာက္ကဲ့သို႔သာ ေတြ႔ရေတာ့ မည္ျဖစ္၏။ သူသည္လည္း သာမန္အက်ဥ္းသားတဦးကဲ့သို႔ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္ကိုသာ ေတြ႔ရ၏။ ဘာမွ်ဟန္လုပ္ျခင္းမရွိ။ ဘဝတူ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေရာေထြးသြားလာ၏။ ဆက္ဆံေပါင္းသင္း၏။
ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္ကေလးနည္းတူ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ၾကေသာ အစိုးရ အထက္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ရ၏။ ကြၽန္ေတာ့္ အားဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ရဲမင္းႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ရန္ကုန္ေထာင္ အျပင္ဘက္၌သာ ကြၽန္ေတာ့္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ေထာင္အတြင္း၌ကား ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့၏။ သူသည္ ပ်ဥ္းမနား၌ ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီးဘဝႏွင့္ အစိုးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းရြက္ခဲ့ရစဥ္က ကြၽန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရဖူးသည့္ သူ၏ စြန္႔စားခန္း မ်ားကိုပင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဖြင့္ဟေျပာဆိုသြား၏။ ဘာမွ်ဖံုးကြယ္ ဟန္လုပ္ျခင္းကုိကား ဦးေက်ာ္ျမင့္ႀကီး၌ ကြၽန္ေတာ္ ရွာေဖြ၍မေတြ႔ခဲ့မိေပ။ သူသည္လည္း သာမန္လူတေယာက္လို ဘဝတူ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္သြားခဲ့၏။
ရဲမင္းႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္ကဲ့သို႔ပင္ အစုိးရအထက္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အတြင္းဝန္ အိုင္စီအက္စ္ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးခြန္မင္းႀကီး ဦးဘတူ၊ မေကြးတိုင္းမင္းႀကီးေဟာင္း ဦးဘစိန္ႏွင့္ တိရစၦာန္ေဆးဝါးကုသေရးဘက္ဆိုင္ရာမင္းႀကီး မစၥတာဘာတာခ်ာဂ်ီæ စသူတို႔ကိုလည္း လူခ်င္း ရင္း ရင္းႏွီးႏွီးေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္ႏွင့္ ေလ့လာခြင့္မ်ားကို ရရွိခဲ့၏။ ရန္ကုန္ေထာင္ အျပင္ဘက္၌ ဤ ဧရာမပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ေနထုိင္ ၾကသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ မသိရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ကား ဘဝတူ အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပခံုးခ်င္း တိုးေဝွ႔ေရာေထြးကာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေနထိုင္သြားၾကသည္ကိုသာ ေတြ႔ရ၏။ သူတို႔၏ ပင္ကိုယ္သဘာဝမ်ားကိုလည္း ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ ခြင့္ရခဲ့၏။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားအျပင္ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႔ဆံုသိကြၽမ္း၍ ရင္းႏွီး ခင္မင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ အမ်ားအျပားသည္ရွိေသး၏။ ရန္ကုန္ရဲအဖြဲ႔ႀကီး၏ လူဆိုးစာရင္းဝင္ နာမည္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ ေသာ ဗိုလ္ထိန္ဝင္း၊ ဦးနီ၊ ေဂ်ာ့ထြန္းလြင္စေသာ သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဣတိပိေတာ ခင္ေမာင္၊ ၾကပ္ငေခြး၊ မင္းၫုိ၊ က်င္စိန္ႏွင့္ ေဒါက္တာအုန္းေမာင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ကြၽန္ေတာ္သည္ သူတို႔၏ ရွိရင္းစြဲ သဘာဝအတိုင္း ေတြ႔ျမင္ ေလ့လာခြင့္ကို ရရွိခဲ့၏။ ရန္ကုန္ ရဲအဖြဲ႔ႀကီးက ဤ မိတ္ေဆြမ်ားကို ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး၏ အျပင္ဘက္ရွိ ဧရာမလူဆိုးႀကီးမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ စာရင္းသြင္း သတ္မွတ္ထား ေစခဲ့ကာမူလည္း ရန္ကုန္ ေထာင္အတြင္း၌ကား ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အင္မတန္ခင္မင္စရာ၊ သနားစရာ ေကာင္းေသာ လူသားမ်ား အျဖစ္ျဖင့္သာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႔ျမင္ေလ့လာခဲ့ရ၏။ ရန္ကုန္ေထာင္အုတ္႐ိုး အျပင္ဘက္၌ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သူတို႔သည္ တရားဥပေဒကို ခ်ဳိးဖ်က္ေကာင္း ခ်ဳိးဖ်က္ ခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ေထာင္၏ အုတ္႐ိုးအတြင္း၌ကား ထိုလူသားမ်ားကို လူဆန္ဆန္ လူပီပီ သာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရ၏။
ထိုမွ်သာလွ်င္မကေသး၊ တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းစားရာ ေကာင္းစားေၾကာင္းႏွင့္ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ၎တုိ႔၏ ခံယူခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရင္း ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး အတြင္း သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေတြ႔ဆံုသိကြၽမ္းခြင့္၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔အား ေလ့လာႏုိင္ခြင့္မ်ားကိုပါ ရရွိခဲ့ေသး၏။ ထိုႏိုင္ငံေရး ေခါင္္းေဆာင္မ်ား ထဲတြင္ ဘႀကီးဘေဖကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကအစ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သခင္အုန္းေမာင္၊ အလံနီပါတီမွ သခင္ေဖေဌး၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္စက္စိန္ႏွင့္ ဗိုလ္ျမင့္သိန္းစေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္၏။ ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကို ဂဠဳန္ဦးေစာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းျပဳစဥ္က မွားယြင္း ပါဝင္မိခဲ့ၾကေသာ ကိုခင္ေမာင္ရင္၊ ကိုသုခႏွင့္ ကိုနီစေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္သည္ ေတြ႔ဆံုရင္းႏွီးခြင့္ ေလ့လာခြင့္မ်ားကို ရရွိခဲ့ေသး၏။
ရက္ေပါင္း (၁၅၆၈) ရက္မွ် ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ ေနထုိင္ကုန္လြန္ခဲ့ ရသည့္အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႔ဆံုသိကြၽမ္းခြင့္ႏွင့္ ေလ့လာခြင့္ရရွိ ခဲ့ေသာ ဘဝတူလူသားမ်ား၏ အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္သည္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျပဳလုိ၏။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အရင္းႏီွးဆံုး လူသားတဦးျဖစ္ေသာ အညၾတ ေအာင္သန္း၏ အေၾကာင္းကိုကား ကြၽန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ကာစကပင္ ႐ႈမဝမဂၢဇင္း၌ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေလၿပီ၊။ သို႔အတြက္ ေဖာ္ျပသင့္ ေဖာ္ျပထုိက္ေသာ ဘဝတူမ်ား၏ အေၾကာင္းကား အမ်ားအျပားပင္ ရွိေနေသး၏။ သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ အသက္အရြယ္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူ႔ေလာကအေတြ႔အႀကံဳအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အရင့္က်က္ဆံုးႏွင့္ အႂကြယ္ဝ အမ်ားျပားဆံုးျဖစ္ေသာ ဘႀကီးဘေဖ၏ အေၾကာင္းမွ စတင္၍ ကြၽန္ေတာ္သည္ မိမိ ေလ့လာေတြ႔ျမင္ခဲ့ ရသမွ်ေလာက္ကို ေရးသားေဖာ္ျပလို၏။


ဘႀကီးဘေဖ
(၁)

ဘႀကီးဘေဖအား ဖမ္းဆီး၍ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးသို႔ ပို႔လုိက္ၿပီဆိုေသာ သတင္းကို ၾကားသိရလွ်င္ ၾကားသိရခ်င္း၊ ထို အဘိုးႀကီးအား သြားေရာက္ ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းျပဳရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ သည္ မိမိေနထုိင္ရေသာ (၅) အေဆာင္မွ ဆင္းလာခဲ့ၿပီးလွ်င္ ရန္ကုန္ေထာင္အတြင္းဘက္ ဘူးဝသို႔ သြား ေရာက္ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းျပဳခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္ ဖမ္းဆီးလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ထိုအဘိုးႀကီးအိုအား ရန္ကုန္ ေထာင္ႀကီးအတြင္းသို႔ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မသြင္းႏုိင္ၾကေသးဘဲ ေထာင္မႉးႀကီး၏ ႐ံုးခန္းထဲ၌ ဟိုေမးဒီေမး လုပ္ေနၾကျပန္ေသးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အတြင္းဘက္ ဘူးဝမွေန၍ အေတာ္ၾကာၾကာကေလးရပ္၍ ေစာင့္ရ၏။ လူတဦးတေယာက္အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳမီက ဝတၱရားအေလ်ာက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္ကိုသာ ေတြ႔ဖူးခဲ့ေသာ ကြၽန္ေတာ္၏ အတြက္ ထို အဘိုးႀကီးအိုအား ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္လာခဲ့၍ ေထာင္ဘူးအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိကာမွ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး စစ္ေၾကာေမးျမန္းေနၾကျခင္းကိုကား နားမလည္မိေပ။
ဘႀကီးဘေဖအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းျပဳရန္အတြက္ အတြင္းဘက္ ဘူးတံခါးမွ သည္းညည္းခံ ေစာင့္ဆုိင္း၍ေနရစဥ္ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ခန္႔ေလာက္က ဘႀကီးအား ယခုကဲ့သို႔ပင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္း ျပဳခဲ့ရေသာအျဖစ္အပ်က္တရပ္ကို ကြၽန္ေတာ္သည္ ႐ုတ္တရက္ ျပန္လည္သတိရ လာ၏။ စဥ္းစားလာမိ၏။
ထိုသို႔ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းျပဳခဲ့ရစဥ္က ဘႀကီးဘေဖသည္ ယခုေခတ္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ လူငယ္မ်ားက ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္စြာ ေခၚေဝၚျခင္း ျပဳေနၾကေသာ ဘႀကီးဘေဖကား မဟုတ္ေသးေပ။ ဒိုင္အာခီေခတ္ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီး ဦးဘေဖမွ်သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္က ငါးေထာင္စားဟူ၍လည္း ေခၚေဝၚၾကသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္၏။ ကြၽန္ေတာ္သည္လည္း ထိုစဥ္က ဆယ္ႏွစ္သား သာသာခန္႔ မွ်သာရွိေသးေသာ ေက်ာင္းသားကေလးတေယာက္ျဖစ္၏။ ဘာမွ် မသိတတ္ေသးေပ။
ေလဒီအင္းနစ္(စ္) အမည္ရွိ အစိုးရသေဘၤာသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႔ကေလး သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာေသာအခါ ေအာ္နာေရဘီ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီး ဦးဘေဖအား သြားေရာက္စီတန္း၍ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ျပဳရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးကို သေဘၤာဆိပ္သို႔ အဆင္းခုိင္း၏။ ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္သည္ လူမမယ္ ေက်ာင္းသားအရြယ္မွ်သာျဖစ္ေသး၍ ဘာမွ်ကား နားမလည္ခဲ့ေပ။ အကယ္၍သာ နားလည္ခဲ့လွ်င္ ထုိ ငါးေထာင္စား ဒိုင္အာခီ ေအာ္နာေရဘီ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီးဆိုသူအား အထက္ဆရာႀကီးမ်ားက သြန္သင္ေစ ခိုင္းသည့္အတိုင္း သြားေရာက္ႀကိဳဆိုမိခ်င္မွ ႀကိဳဆိုမိလိမ့္မည္ျဖစ္၏။
ေလဒီအင္းနစ္(စ္) အမည္ရွိေသာ အစိုးရသေဘၤာေပၚမွ သစ္ေတာေရး ဝန္ႀကီးဦးဘေဖတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ား တခမ္းတနားဆင္း၍ လာၾကသည္ကို သေဘၤာဆိပ္၏အတက္၊ လမ္းမႀကီး ေဘးတဖက္ တခ်က္စီတြင္ စီတန္း၍ ရပ္ေစာင့္ေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသားတန္းႀကီးထဲမွ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဘုမသိဘမသိႏွင့္ ေငးေမာၾကည့္ေနခဲ့မိသည္ကိုလည္း ခပ္ေရးေရးေလာက္ မွတ္မိ၏။ ကုန္းထိပ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီးေနာက္ အသင့္ျပင္၍ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားသစ္ႀကီးကို တက္ေရာက္စီးနင္းကာ လိုက္ပါသြားေသာ ေအာ္နာေရဘီ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီးအား လမ္းမႀကီး၏ ေဘးတဖက္တခ်က္စီတြင္ စီတန္း၍ ရပ္ေနၾကရေသာ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ားက ယခင္ ေခတၱဘုရင္ခံ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီး တုိင္းခန္းလွည့္လည္လာစဥ္တုန္း က "ဟစ္ ဟစ္ ဟူေရး" ဟု ဝိုင္းဝန္းႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ၾကရသကဲ့သို႔ ဆရာ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားထားသည့္အတုိင္း ဝိုင္းဝန္း ေအာ္ဟစ္ၾကေသာအခါ၌ ကြၽန္ေတာ္သည္လည္း အမ်ားနည္းတူ ေရာေယာင္၍သာ ေအာ္ဟစ္လုိက္ရ၏။ သို႔ရာတြင္ ဘာမွန္းကား မသိခဲ့ေပ။ ကေလးသူငယ္တို႔ဘာဝ သစ္ေတာေရး၀န္ႀကီး အၿငိမ့္သားစီးနင္း လုိက္ပါ၍သြားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားသစ္ႀကီးကိုသာ သေဘာက်ေန၏။
ထိုေန႔ညေန၊ ေနအိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္၍ ညစာစားေသာက္ေသာအခါ ထမင္းစားပြဲဝိုင္းတြင္ ကေလးသူငယ္တို႔ ဘာသာဘာဝ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီးကို သေဘၤာဆိပ္သို႔ သြားေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ေအာ္နာေရဘီ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီး ဦးဘေဖအား ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ားက အင္ မတန္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကရေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ကိုယ္တိုင္က တဖန္ အင္မတန္ေၾကာက္ရြံ႔ ႐ိုေသ ရေသာ မ်က္ႏွာျဖဴ အေရးပိုင္ကပင္လွ်င္ ခါးကုန္း၍ ဆလံ ေပးရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အားရသလိုလို၊ ဂုဏ္ယူသလိုလိုႏွင့္ ေျပာဆိုလိုက္မိ၏။ "ထမင္းစားေနတုန္း စကားမေျပာရဘူးကြ။ ထမင္းကိုသာ ဝေအာင္ စားရတယ္" ဟု ကြၽန္ေတာ္၏ ဖခင္က ခပ္မွန္မွန္ကေလး ေျပာဆိုလိုက္သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဖခင္၏မ်က္ႏွာကို တခ်က္မွ်လွမ္း၍ လွမ္း၍ၾကည့္လုိက္ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္ေနလိုက္ရ၏။ ကြၽန္ေတာ္၏ ဖခင္သည္ (၂၁) ဦးဂိုဏ္းသားမ်ားကို အလြန္တရာ မုန္းတီးလ်က္ရွိေသာ ဝံသာႏုဂိုဏ္းသားမ်ား တဦးျဖစ္သည္ကိုလည္း ထုိစဥ္က ငယ္ရြယ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္သည္ နားလည္ျခင္း မရွိေသးေပ။
ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာႏွစ္ေပါင္း အစိတ္ခန္႔ေလာက္က ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူမမယ္ဘဝႏွင့္ ေအာ္နာေရဘီ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီး ဦးဘေဖအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းျပဳခဲ့ရ ဖူးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သတိရလာကာ စဥ္းစားလ်က္ရွိစဥ္၊ ရန္ကုန္ေထာင္ အတြင္းဘက္ ဘူးတံခါးကေလးသည္ ႐ုတ္တရက္ ပြင့္လာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ လွမ္း၍ၾကည့္လိုက္မိ၏။ လူတဦးတေယာက္ကို ေခြးလိုတိုး၍ ဝင္ထြက္ခိုင္းေလ့ရွိေသာ ဘူးတံခါးေပါက္ကေလးအတြင္းမွ ယခင္ ဒိုင္အာခီေခတ္တုန္းက ငါးေထာင္စား သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီးသည္ သာမန္အက်ဥ္းသားတဦး တေယာက္ ကဲ့သုိ႔ပင္ ဦးေခါင္းကိုလွ်ဳိ၍ တိုးေဝွ႔ကာ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္းသို႔ ဝင္လာ၏။ သို႔ရာတြင္ ယခင္ ေအာ္နာေရဘီ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီး ဦးဘေဖသည္ ယခုအခါတြင္ ဦးေခါင္းတခုလံုး ေဖြးေဖြးျဖဴလ်က္ သက္ရြယ္ အိုမင္းမစြမ္းရွိေလၿပီ။ ယခင္ ဒုိင္အာခီေခတ္ ေအာ္နာေရဘီ ဝန္ႀကီးဘဝႏွင့္တုန္းက မ်က္ႏွာျဖဴ အေရးပိုင္မင္းကပင္လွ်င္ ခါးကုန္း၍ ဆလံေပးျခင္းျပဳခဲ့ရေသာ ဤေခါင္းေမြးျဖဴႏွင့္ အဘိုးႀကီးအိုအား ရန္ကုန္ ဗဟိုစံျပေထာင္ႀကီးအတြင္းသို႔ အဝင္တြင္ အဘယ္ေထာင္မႉး ေထာင္ပိုင္ႏွင့္ ေထာင္ၾကပ္ ျပာတာတို႔ကမွလည္း အေလးမျပဳၾကေတာ့ေခ်။ ေခြးတိုးေပါက္မွသာလွ်င္ ဖမ္း၍ သြင္းလုိက္ၾကသည္ တကားæ။
"နိပ္ကဲ့လားေဟ့ ဗန္းေမာ္" ဟု ေခြးတိုးေပါက္မွ တိုးေဝွ႔၍ ဝင္လာေသာ ဘႀကီးဘေဖက ကြၽန္ေတာ့္ အၿပံဳးမပ်က္၊ အရယ္မပ်က္ လွမ္း၍ စံုစမ္းေမးျမန္းရင္း ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေသာအခါ "ဟစ္ ဟစ္ ဟူးေရး" ဟူ၍ ဒိုင္အာခီေခတ္ ဝန္ႀကီးဘဝႏွင့္တုန္းက ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ျပဳခဲ့ရသလို ျပန္လည္၍ ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္စိတ္မ်ား အမွတ္မထင္ ေပၚ၍လာမိေသာ္လည္း အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲမွာပင္လွ်င္ ဟာသကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသးေသာ အဘိုးႀကီးအိုအား "အျပင္မွာလိုေတာ့ သိပ္မစားသာလွဘူး ဘႀကီး" ဟု မခ်ိသြားၿဖီး ေျပာဆိုျခင္း ျပဳလိုက္ရ၏။
"အျပင္ဘက္မွာေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြ ဆူက်န္ရစ္ခဲ့တာပဲေဟ့၊ ၿပီးေတာ့မွ ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာၾကေသးတာေပါ့ကြာ" ဟု ၎အား သီးသန္႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားရွိမည့္ ႀကိဳးတုိက္ဘက္သို႔ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ေခၚေဆာင္၍ သြားစဥ္ ဘႀကီးက ေျပာဆိုသြား၏။
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လ်က္ အိုမင္းမစြမ္းရွိပါကာမွ ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ၫွဥ္းပန္းျခင္းခံရရွာေသာ ထိုအဘိုးႀကီးအား ကြၽန္ေတာ္သည္ ေနာက္မွေငးေမာ၍ ၾကည့္႐ႈရင္း ရင္တြင္း၌ လႈပ္ရွားက်န္ရစ္၏။ ထိုသို႔ ေငးေမာ က်န္ရစ္ခဲ့စဥ္ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ခန္႔ေလာက္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ ဆက္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ယခုအႀကိမ္ ရန္ကုန္ေထာင္ဘူးဝ၌ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ရျခင္း ႏွစ္ခုကိုလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ စဥ္းစားမိ၏။

(၂)

ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ ေမွာင္မိုက္ေသာညမ်ားကို ကုန္လြန္ခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း က ဘႀကီးဘေဖကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတဦးႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံ ေနထုိင္ခြင့္ကို ကြၽန္ေတာ္သည္ ရရွိခဲ့၏။ ကြၽန္ေတာ္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေလ့လာဆည္းပူးရသေလာက္ ဤအဘိုးႀကီးကား အင္မတန္ေလးစား ခ်စ္ခင္စရာေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးတဦးအျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွေသာ ပညာတတ္ႀကီး တဦးအျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလြန္တရာ သနားစရာေကာင္းေသာ လူသားအဘိုးအိုႀကီး အျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေတြ႔ရွိမွတ္သားလာခဲ့ရ၏။
ဤကဲ့သို႔ ဆိုလုိက္သည့္အတြက္ ဘႀကီးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ အၾကားတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား အမ်ားအျပား ပင္ရွိ၏။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္လိုျဖစ္ေနေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ား အထိပင္ရွိ၏။ ထိုကဲ့သို႔ ရွိခဲ့ေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ႏွာမ်ား နီျမန္းလာၾကသည္အထိ အေၾကာက္အကန္ႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းခံုမႈမ်ား သည္လည္း မၾကာခဏရွိခဲ့၏။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ဘႀကီးတို႔သည္ ကြဲလြဲမႈတခု အတြက္ ျငင္းခံုျခင္းျပဳရာ၌ အနီးအနားက လူမ်ားပင္ လန္႔ျဖန္႔ၾကသည္အထိ ျငင္းခံုမႈမ်ားရွိခဲ့၏။ ဘႀကီးဘေဖႏွင့္ ကပ္၍ ေနေသာ အခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ယခင္ မေကြးတုိင္းမင္းႀကီး ဦးဘစိန္ႏွင့္ သထံုခ႐ိုင္ဝန္ေဟာင္း မစၥတာ စတူးဝပ္တို႔သည္ပင္ အလန္႔တၾကားထ၍ လာနားေထာင္တတ္ၾက၏။
ဤကဲ့သို႔ အျပင္းအထန္ ျငင္းခံုၾကရာ၌ ဘႀကီးကလည္း ငယ္ရြယ္ေသာ ကြၽန္ေတာ့္အား တေရြးသားမွ် မသက္ၫွာတတ္သကဲ့သို႔၊ ကြၽန္ေတာ့္ဖခင္ ထက္ပင္ ႀကီးေသာ ထိုအဘိုးႀကီးအေပၚ၌လည္း ကြၽန္ေတာ္က တဆံျခည္မွ်င္ေလာက္မွ် အေလွ်ာ့ေပးျခင္း မျပဳတတ္ေပ။ ျငင္း၍ ေမာသျဖင့္ နားလိုက္ၾက ေသာအခါမ်ား၌ "ဗန္းေမာ္ဆိုတဲ့ အေကာင္က ေတာ္ေတာ္ေခါင္းမာတယ္၊ မင္းလဲ သန္းထြန္းတို႔ ေအာင္ဆန္းတို႔လို အစားထဲက အေကာင္ပဲ ထင္ပါရဲ႕ကြာ" ဟု ဘႀကီးက ရီေမာေျပာဆိုေလ့ရွိ၏။
ဘႀကီးဘေဖသည္ ၎ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆခ်င္းကြဲျပားေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတို႔ ႏွစ္ဦးကိုမူကား မ်ားစြာေလးစား၏။ ေလးစားသည့္အေၾကာင္းကိုလည္း စကား အလ်ဥ္းသင့္ေသာအခါတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏။
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ ခံယူထားၿပီး အခ်က္ တခ်က္ကို တေရြးသားမွ် မေလွ်ာ့ေပးတတ္ဘဲ တေနကုန္ တေနခန္း ေထာင္တံခါးမ်ား ပိတ္သည္အထိ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခုခံကာကြယ္တတ္၏။ ၎၏ ခံယူခ်က္ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းကို ၎ကို မ်ားျပားလွစြာေသာ အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ အျခားအျမင္မ်ားထဲမွ အေထာက္အထားမ်ားကို ထုတ္ယူ၍ က်ားကန္ ေပးျခင္းလည္း ျပဳတတ္၏။ ဘႀကီးႏွင့္ ျငင္းခံုရေသာအခါတိုင္း လူငယ္တဦး မွ်သာျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္၏အတြက္ တထုိင္တည္းေလာက္ႏွင့္ ဗဟုသုတအမ်ားႀကီး ရရွိလိုက္၏။ အလြန္ျမတ္၏။ မၾကားဖူးေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုလည္း ၾကားလိုက္ရ၏။ မဖတ္ဖူးေသာ စာအုပ္မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း လြယ္လင့္ တကူၾကားနာ သိရွိခဲ့ရ၏။
အျခားအေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘႀကီးဘေဖသည္ စိတ္ရွည္ တတ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္တိုတတ္သေလာ ဆိုသည္ကိုကား ကြၽန္ေတာ္သည္ မသိရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းခံုရမည္ဆိုလွ်င္ ဤ အဘိုးႀကီးမ်ားသည္ အလြန္တရာစိတ္ရွည္၏။ စိတ္ထက္သန္ျခင္း လည္းရွိ၏။ ခက္ထန္တက္ႂကြျခင္းကိုလည္း ဤ အဘိုးႀကီးတို႔၌ ေတြ႔ရလိမ့္မည္ ျဖစ္၏။
ဘႀကီးသည္ "လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ" ေခၚ အေနာက္တိုင္း ဓနရွင္ဒီမိုကေရစီဝါဒကို ႏွစ္သက္၏။ ကြၽန္ေတာ္က ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီကို ေျမႇာ္မွန္း ေနသူျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ဦးစလံုး ျမန္မာအမ်ဳိးသား မ်ားျဖစ္ၾက၍ အမိႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးပြားရာ ႀကီး ပြားေၾကာင္းအတြက္ ေစတနာထားရွိၾကပံု တြင္ကား ကြဲလြဲမႈမ်ား မရွိၾကေပ။ တူညီ၏။ ယခင္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္းသို႔ မေရာက္ရွိၾကမီကလည္း တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ား ေမာင္းထုတ္ေရးကိစၥတြင္ အတူတကြပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကဖူးၿပီ မဟုတ္သေလာ။ သို႔ရာတြင္ အစစအရာရာ၌ ေအာက္က် ေနာက္က် ျဖစ္ေနေသာ အမိတိုင္းျပည္အား ႀကီးပြားရာႀကီးပြားေၾကာင္းအတြက္ထားရွိ လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ဝါဒႏွင့္ လုပ္နည္းမ်ားတြင္ကား ကြဲလြဲၾက၏။ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ အေရးႀကီးလွေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝါဒမ်ားတြင္ တက္တက္စင္ကြဲလြဲၾက၏။ ထိုကြဲလြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးထဲ၌ အားအားရွိတုိင္း ဘႀကီးႏွင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ သည္ ျငင္းခံုခဲ့ၾက၏။ ထုိသို႔ျငင္းခံုျခင္းျပဳရာ၌ ဘႀကီးအတြက္ အေမာသာ အဖတ္တင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငယ္ရြယ္ေသာ ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ကား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္ သိထုိက္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာတို႔ကို အဘိုးႀကီးအိုထံမွ ၾကားနာ လိုက္ရ၏။
မ်က္ႏွာမ်ားနီျမန္းလာၾကသည္အထိ အေၾကာက္အကန္ျငင္းခံု၍ ေမာပန္းလာၾကေသာအခါ ဘႀကီးအား ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ ဦးစိန္ႀကီးဆိုေသာ အက်ဥ္းသားႀကီးတဦးက ေကာ္ဖီေဖ်ာ္၍ မုန္႔မ်ားႏွင့္ တုိက္၏။ ထိုကဲ့သို႔ ေကာ္ဖီေသာက္၍ ၿပီးစီးေသာအခါ ေတာ္ေတာ္ကေလးလည္း အေမေျပလာၾကၿပီျဖစ္ ၍ ဆက္လက္ကာ ျငင္းခံုၾကျပန္၏။
ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးမွသာ ကြၽန္ေတာ္သည္ လြတ္လာခဲ့၏။ ထိုအျငင္းအခံု သည္ ၿပီးျပတ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
(၁၉၅၇) ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္က ကြၽန္ေတာ္သည္ ဘႀကီးဘေဖအား သြားေရာက္၍ ကန္ေတာ့၏။ ႏႈတ္ဆက္စကားလည္း ေျပာၾကား၏။ သို႔ရာတြင္ ထုိအဘိုးႀကီးအား ထားပစ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းေပ။ ဘႀကီးအား ကန္ေတာ့ၿပီးေနာက္ ၎၏အခန္းထဲမွ ထြက္လာစဥ္ အဘိုးႀကီးအိုသည္ ကြၽန္ေတာ့္အား ႀကိဳးတုိက္တံခါးဝအထိ လုိက္၍ပို႔ရင္း "ေထာင္ထဲမွာ ငါမေသေသးလို႔ အျပင္ဘက္ထြက္လာႏုိင္ၾကတဲ့ တေန႔က်ေတာ့မွပဲ တို႔ ဆက္ျငင္းၾကေသး တာေပါ့၊ ဗန္းေမာ္ရာ" ဟု ကြၽန္ေတာ္၏ ပခံုးကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးပုတ္ကာ ရယ္ေမာေျပာဆိုရင္း ကြၽန္ေတာ့္အား ရက္ခ်ိန္း ေပးလိုက္ေခ် ေသးေတာ့၏။
ကြၽန္ေတာ္သည္ ေကာင္းစြာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္၏။ ဤေခါင္းေမြးမ်ား ေဖြးေဖြးျဖဴေနၿပီျဖစ္ေသာ အဘိုးႀကီးအိုသည္ ၎၏ခံယူခ်က္ကို အသက္သာလွ်င္ အေသခံလိမ့္မည္။ တေရြးမွ်၊ တဆံခ်ည္မွ်င္မွ် အေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မည္ကား မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိႏွင့္အယူအဆခ်င္း မတူညီ၍ ကြဲျပားေစကာမူ လည္း ၎၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အသက္ေသသည္အထိ ဆုပ္ကိုင္ထားမည့္ ထုိအဘိုးႀကီးအိုအား အင္မတန္ခ်စ္ခင္ ေလးစားစရာေကာင္းလွသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးတဦးျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ဆိုလိုက္ျခင္းသာျဖစ္၏။

(၃)

ေမွာင္မုိက္ေသာညမ်ားကို ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ ကုန္လြန္ျခင္းျပဳလာ ခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ကာမ်ားတေလွ်ာက္လံုး ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥတခုတည္းကိုသာ ေျပာဆို ျငင္းခံုေနခဲ့ၾက သည္ေတာ့ကား မဟုတ္ေပ။ အျခားေထြရာေလးပါးအေၾကာင္းႏွင့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက၏။ မည္သည့္ဘက္ကစမ္းစမ္း လြတ္ေနသည္ဟူ၍ မရွိဘဲ ယခုကဲ့သို႔ မ်က္စိ မ်ားမႈန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အသက္အရြယ္၌မွာပင္ စာဖတ္မေလွ်ာ့ေသးေသာ ဘႀကီးဘေဖႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရ ေျပာဆိုရ မ်ားစြာစိတ္ဝင္ စားစရာေကာင္း၏။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘႀကီးဘေဖသည္ ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏။ အထူးစိတ္ဝင္စားပံုလည္းရ၏။ ဗလပ္ဗတ္စကီး၊ အင္နီဘီးစင့္၊ ရာမကရစ္ရွနား၊ မက္စ္မူလာႏွင့္ အက္ဒဝင္းမာႏုိးလ္တို႔ေရးသားခဲ့ၾကေသာ အိႏၵိယျပည္ႀကီး၏ ေရွးေဟာင္းဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုၾကရင္း "ေဝဒေခတ္အိႏၵိယျပည္" ဆိုေသာ စာအုပ္ကို ဘႀကီးက ကြၽန္ေတာ့္အား ဖတ္႐ႈျဖစ္ေအာင္ ဖတ္႐ႈရန္ တိုက္တြန္း၍ စာအုပ္ကိုပါ ၎၏ေနအိမ္မွ မွာယူ၍ ေပးသျဖင့္ ဖတ္ၾကည့္ခဲ့ရ၏။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ မကြယ္လြန္မီက ဝယ္ယူဖတ္႐ႈရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သျဖင့္ ဝယ္ထားခဲ့ေသာ "ဘာသာတရား ေပၚေပါက္လာရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေပၚေပါက္ ေနေသာ ဘာသာတရားႀကီးမ်ား" ဆိုေသာစာအုပ္ကို ဘႀကီးအား ငွားေပးလိုက္၏။ "ေဝဒေခတ္အိႏၵိယ ျပည္" ဆိုေသာ စာအုပ္ကို ကြၽန္ေတာ္သည္ ဖတ္႐ႈၿပီးစီး၍ ဘႀကီးထံသို႔ ျပန္ေပးလိုက္သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတုိင္ ကြၽန္ေတာ္၏စာအုပ္ကို အဘိုးႀကီးအိုထံမွ ျပန္မရေသးေပ။ စာၾကမ္းပိုးႀကီးျဖစ္ေသာ ဘႀကီးသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ စာအုပ္ကိုေတာ့ အေပ်ာက္မ႐ိုက္တန္ေကာင္းဟူ၍ ေအာက္ေမ့မိ၏။
မ်ားျပားလွေသာ လူ႔ေရးလူ႔ရာကိစၥမ်ား၌ ဘာသာတရားသည္လည္း အေရးႀကီးလွေသာ လူ႔ကိစၥ လူ႔အမႈႀကီးတခုျဖစ္၍ ထိုဘာသာတရားေပၚေပါက္ လာခဲ့ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခခံမ်ားကို ဘႀကီးႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ၾကည့္ခဲ့ရ၏။
"သဘာဝႀကီးကို လူေတြမသိၾကေသးလို႔ နားမလည္ၾကေသးလို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ၾကရာ၊ နားမလည္ ၾကရာကစၿပီး ဘာသာတရားႏွင့္ ဝတ္ðပကိုးကြယ္မႈတို႔၊ အားထုတ္မႈတို႔ဆိုတာေတြဟာ ေပၚလာရတာပဲလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္" ဟု ကြၽန္ေတာ္၏ ခံယူခ်က္ကို ဘႀကီးအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္မိ၏။
"တို႔ဘုရားကလဲ အဝိဇၨာလို႔ ေဟာထားခဲ့သားဘဲ မဟုတ္လားကြ" ဟု ဘႀကီးက တခြန္းတည္း ေသာ စကားျဖင့္ အေျဖေပး၏။
ဘာသာတရားအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဘႀကီးႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ ေျပာဆိုျခင္းðပခဲ့ရသည္မ်ားကို မွတ္မိ၏။ ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္း ျပဳခဲ့ရသည္မ်ားကို မွတ္မိ၏။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုၾကေသာအခါတိုင္း ႏွစ္ေပါင္းေလးငါးဆယ္ ၾကာမွ သူ စုေဆာင္းထားခဲ့ရေသာ ေပထုပ္မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးအတြင္းက ပ်က္စီးဆံုးပါး သြားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းကို ညည္းတြားေျပာ ဆိုေလ့ရွိ၏။ ကြၽန္ေတာ္က ဂါယာ၌ အိမ္ေဆာက္ၿပီးစီး သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဘႀကီးဘေဖအား ျမန္မာျပည္၌ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးတတုိက္ေလာက္ ေဆာက္လုပ္၍ ေႏွာင္းလူမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းထားရွိေပးခဲ့ဖို႔ကို တိုက္တြန္းၾကည့္ခဲ့၏။ အဘိုး ႀကီးအိုသည္ ထိုတိုက္တြန္းခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားျခင္းျပဳသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္၏။
ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္တအုပ္ေရးသားရန္အတြက္ ၿဗိတိန္မွထုတ္ေဝ လ်က္ရွိေသာ "သည္နယူးစတိတ္စ္မင္းမ္ေနးရွင္း" သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ မစၥေဒၚေရာ္သီဝဒ္မင္း (Dorothy Woodman) သည္ တႀကိမ္က ဘႀကီးဘေဖႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးသို႔ လာေရာက္၏။ ရန္ကုန္ေထာင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး အတြင္းက လက္ဝဲဂိုဏ္းသား သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားရွိေန ၾကသည္ကို ၾကားသိရဟန္ တူ၍ ေထာင္မႉးႀကီးထံ ခြင့္ေတာင္းကာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အား ေခၚယူေတြ႔ဆံု၏။ မစၥဝဒ္မင္းသည္ ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္တအုပ္ေရးသားႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္း စာအုပ္ႀကီးဟူ၍ ေခၚဆိုေကာင္း ေခၚဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ ဘႀကီးဘေဖထံမွ ၎သိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္း သြား၏။ မစၥဝဒ္မင္းျပန္သြားေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္က ဝိုင္အမ္ဘီေအေခတ္မွ ဖဆပလေခတ္အထိ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတေလွ်ာက္လံုးတြင္ မင္းသားႀကီးတပါးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဘႀကီးဘေဖအား ေႏွာင္းလူမ်ားအတြက္ ထိုအေၾကာင္း အရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စာအုပ္တအုပ္ ေရးသားျခင္းျပဳပါရန္ ေတာင္းပန္တုိက္တြန္းမိ၏။ မႏၱေလး လူထုဦးလွကလည္း တိုက္တြန္းခဲ့၏။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ား လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ ၿပီးေနာက္၊ ထိုၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ား၏ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲအတြင္း တေလွ်ာက္လံုးကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရသည္သာမက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ သက္ရြယ္ႀကီးရင့္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ယခုအခါတြင္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်ေလာက္သာ ရွိၾကေတာ့မည္ျဖစ္၏။ ကြၽန္ေတာ္ သိရွိသေလာက္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ဘႀကီးမႈိင္းႏွင့္ ဘႀကီးဘေဖတို႔သာ ရွိၾကေတာ့၏။ ထို ပုဂၢိဳလ္ႀကီးႏွစ္ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည့္အနက္ ရန္ကုန္ေထာင္ အျပင္ဘက္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဟို ေျပးဒီေျပးေဆာင္ရြက္ရင္း ခဲေပါက္ခံေနရေသာ ဘႀကီးမႈိင္းထက္စာလွ်င္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး အတြင္း၌ အၿငိမ္းစားယူေနရေသာ ဘႀကီးဘေဖသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားျခင္း ျပဳရန္ ပို၍ပင္ အခြင့္အေရး ရႏုိင္လိမ့္မည္ဟုထင္၏။


(၄)

လူတေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ကား ဘႀကီးဘေဖသည္ အလြန္တရာ သနားစရာ ေကာင္းေသာ အဘိုးႀကီးအိုတဦးမွ်သာျဖစ္၏။ အသက္ (၇ဝ) ပင္ေက်ာ္လြန္၍ လာခဲ့ေလၿပီ။ (၇၄) ႏွစ္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္၏။ ထိုအိုမင္းလွၿပီျဖစ္ေသာ အဘိုးႀကီးအိုအား ႀကိဳးတိုက္ထဲသို႔သြင္းကာ ႀကိဳးစင္ႏွင့္ ေခ်ာက္လွန္႔ျခင္းကို ျပဳေနၾက၏။ မွားပါၿပီဟု ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မွ ခ်မ္းသာေပးမည္ဟု ေျပာေနဆိုေနၾက၏။ ထိုကိစၥသည္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမွ်သာျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္သည္ တရားလိုႏွင့္ တရားခံတို႔၏ အၾကားတြင္ ဘာမွ် ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳလိုလွေပ။ တရားကို နတ္ေစာင့္ပါေစသတည္း ဟုသာ ေရွးလူမ်ား ကဲ့သို႔ ေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္း ႐ံုမွ် ျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္၏။
ဇရာကေထာင္းေနၿပီျဖစ္၍ ထိုအဘိုးႀကီးအိုသည္ ခါးပင္ကိုင္းလ်က္ တေခါင္းလံုးလည္း ေဖြးေဖြးျဖဴ၍ေနေလၿပီ။ မ်က္စိမ်ား၌လည္း အလင္းေရာင္သည္ မရွိလွေတာ့။ ပါစက ဓာတ္အားသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္ေနၿပီျဖစ္၍ အစာကိုလည္း စားသင့္သေလာက္ စားႏုိင္ျခင္းကို မေတြ႔ခဲ့ရ။ တို႔ကာ သပ္ကာႏွင့္ တလုပ္ တဆုပ္ေလာက္သာ စားႏုိင္ေတာ့၏။
ဘႀကီးဘေဖသည္ ဤကမၻာေျမျပင္၌ သက္ရြယ္အိုမင္းကာမွ အထီးက်န္ ရစ္ေနခဲ့ေသာ အဘိုးႀကီးအိုျဖစ္၏။ သူ႔ဇနီးသည္လည္း မရွိေတာ့၊ ကြယ္လြန္ သြားေလၿပီ။ သားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လည္း သူ႔အား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ သူႏွင့္အတူမရွိၾကေတာ့၊ ကြယ္လြန္သြားၾကေခ်ၿပီ။ ဘႀကီးဘေဖ၌ သူ႔အား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အျခားရင္းခ်ာထဲက ေဆြမ်ဳိးညာတိကာမ်ားလည္း ရွိေတာ့ ဟန္မတူ၊ သူ၏ တပည့္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးစံျမကသာ ေစာင့္ေရွာက္ေန၏။ ဘႀကီးဦးဘေဖအား ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳမီကပင္ ေကာင္းစြာက်န္းမာလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ဒူးမ်ား၊ လက္မ်ားႏွင့္ေျခသလံုးမ်ား မၾကာခဏ ေဖာေရာင္ တတ္၏။ တခါ တခါ ေရာဂါထ ေဖာလာေရာင္လာလွ်င္ အဘိုးအုိသည္ အလူးအလိမ့္ခံရ၏။
ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးသို႔ ဘႀကီးဘေဖအား ဖမ္းဆီးပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီးေနာက္၊ အေနအထုိင္က က်ဥ္းက်ပ္ဆင္းရဲလွသျဖင့္ ဘႀကီး၏ ဒူးနာေသာ ေရာဂါသည္ မၾကာခဏျဖစ္ပြား၏။ ရန္ကုန္ေထာင္ေဆး႐ံု၌ကား ေဆးေကာင္းဝါးေကာင္းမ်ား မရွိလွေပ။ ငယ္ရြယ္၍ သင္ခါစ သမားကေလး မ်ားသာ ရွိ၏။
ကြၽန္ေတာ္ ရန္ကုန္ေထာင္မွ မလြတ္မီကေလးတြင္ ဘႀကီးဘေဖ၏ ေရာဂါေတာ္ေတာ္ဆိုးဝါး လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရ၏။ ဒူး၊ ေျခသလံုးႏွင့္ လက္မ်ားသာလွ်င္ မကေတာ့ဘဲ တကိုယ္လံုးလိုလို ေဖာေရာင္လာ၏။ ေရာဂါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္စက္သျဖင့္ အဘုိးႀကီးအိုသည္ အေတာ္ပင္ခံရ၏။ သံုးေလးရက္မွ် အိပ္၍မရ၊ ဘာမွလည္း မ်ဳိခ်၍ မရ၊ ေရာဂါက ျပင္းထန္ေနရသည့္အထဲ အအိပ္ကလည္း ပ်က္၍ အစားကလည္း မဝင္ေတာ့သျဖင့္ ဤအဘိုးႀကီးသည္ ယခု တေခါက္ ရန္ကုန္ေထာင္ အုတ္႐ိုးႀကီးကို ေက်ာ္ထြက္ႏိုင္ ပါေတာ့မည္လားဟု ကြၽန္ေတာ္သည္ စိုးရိမ္ခဲ့မိ၏။ ဤကဲ့သို႔ အဘိုးႀကီးအို၏ ေရာဂါအေျခအေန ဆိုးဝါးျပင္းထန္၍ စိုးရိမ္ေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ ေထာင္ဆရာဝန္ ကေလးမ်ားကလည္း ဘာမွ် မျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ၾကသျဖင့္ သမားေကာင္းမ်ား ေပါမ်ား၍ ေဆးဝါးကရိယာ လည္း စံုလင္ေသာ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ပို႔ေဆာင္၍ ကုသေပးရန္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားကို တုိက္တြန္းေျပာဆိုၾက၏။ ေထာင္အာဏာ ပိုင္မ်ားကလည္း ၎တို႔ပါ တာဝန္မကင္းျဖစ္ေနၾကမည့္ အေရးကို စဥ္းစားမိ၍ သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားကို အစီရင္ခံၾကသည္ဟုလည္း ၾကားသိရ၏။
သို႔ရာတြင္ (၇) ရက္တပတ္ခန္႔မွ် ေသမေလာက္ျဖစ္ေနေသာ အဘိုးႀကီးအို အား ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ ကုသျခင္းျပဳရမည့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာမွ်လည္း မၾကားရ၊ အေၾကာင္းလည္း မထူးေပ။ ဤကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီးကိုလည္း မပို႔ေပးဘဲ ႀကိဳးတိုက္အတြင္း၌ ဘႀကီးဘေဖ၏ ေရာဂါ ျပင္းထန္ေနေသာ တနံနက္ခင္းက အိပ္ေဆာင္တံခါးမ်ားကို ေသာ့ဖြင့္ေပးလွ်င္ ေပးခ်င္း ကြၽန္ေတာ္သည္ မ်က္ႏွာကိုသစ္၍ ေကာ္ဖီကိုပင္လွ်င္ ေသာက္မေနႏုိင္အားဘဲ ႀကိဳးတိုက္ ဖက္ကို ေျပးလာခဲ့၏။
အိပ္ေဆာင္မ်ား ဖြင့္ခါစျဖစ္၍ ႀကိဳးတုိက္တခုလံုးတိတ္ဆိတ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘႀကီးဘေဖမ်ား အိပ္ရ၍ အိပ္ေပ်ာ္ေနမည္လားဟု သိလိုေဇာျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အခန္းတြင္းသို႔ ေျခဖ်ားေထာက္၍ ျဖည္းညင္းစြာ ဝင္ၾကည့္မိ၏။ ထိုသို႔ဝင္ၾကည့္လုိက္စဥ္ အခန္းတံခါးဝ၌ ကြၽန္ေတာ္၏ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ အေၾကာဆိုင္းသြားသကဲ့သို႔ ႐ုတ္တရက္ ရပ္တန္႔၍ သြားၾက၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မေန႔ညက တညလံုးအိပ္စက္ခဲ့ရဟန္မရွိေသာ ထိုအဘိုးႀကီးအိုသည္ သူ၏ကုတင္ေပၚတြင္ ေစာင္ၿခံဳကာ ငုတ္တုတ္ႀကီးထုိင္လ်က္ သူ၏ ကုတင္ေဘးရွိ စာေရးစာပြဲကေလးေပၚတြင္ အျမတ္တႏုိးထားရွိေသာ ႀကီးေတာ္ ေဒၚဖြားမီွ၏ ဓာတ္ပံုႀကီးကို ကေလးသူငယ္တေယာက္ကဲ့သို႔ ေငးေမာၾကည့္႐ႈ ေနသည္ကို ႐ုတ္တရက္ ေတြ႔ျမင္လိုက္ ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
ကြၽန္ေတာ္သည္ ဘႀကီးဘေဖ၏ အခန္းတံခါးဝ၌ ရပ္ကာ အတန္ၾကာမွ် ၿငိမ္သက္စြာ ၾကည့္႐ႈေနမိ၏။ ထိုသို႔ ၿငိမ္သက္စြာ ၾကည့္႐ႈေနမိစဥ္ ဟိုလြန္ေလ ၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ခန္႔ေလာက္ ဒိုင္အာခီေခတ္ ေအာ္နာေရ သစ္ေတာေရး ဝန္ႀကီးဘဝႏွင့္တုန္းက သေဘၤာဆိပ္တြင္ စီတန္းႀကိဳဆို ရေသာ ေက်ာင္းသားတန္းႀကီးထဲမွေန၍ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႔ျမင္လိုက္ခဲ့ရေသာ ဦးဘေဖႏွင့္ ေဒၚဖြားမွီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဘဝႏွင့္ ယခုရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး၏ ႀကိဳးတိုက္အတြင္း၌ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ ဘႀကီးဘေဖတို႔၏ ဇနီးေမာင္ႏွံဘဝတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစား ေနမိပါသတည္း။


ဗန္းေမာင္တင္ေအာင္
႐ႈမဝမဂၢဇင္း
(ထုတ္ေ၀သည့္ခုႏွစ္ႏွင့္ လ မသိရ)

No comments: