Sunday, September 28, 2008

ျပည္ေတာ္သာခင္ခင္ဦး (၁၉၅၂-ခု၊ စက္တင္ဘာလ)


{ျပည္ေတာ္ကို တကယ္သာခ်င္႐ွာေသာ ဗမာႏိုင္ငံသားတိုင္း........သို႔}
စာေရးသူ။
(ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္)စာေရးသူ၏အမွာ။

(က)
"ျပည္ေတာ္သာရမည္......"
အထက္ပါ ေႂကြးေၾကာ္သံတရပ္ကား အရပ္႐ွစ္မ်က္ႏွာႏွင့္ အႀကိဳအၾကားမ်ား၌ပင္ မက်န္ ယေန႔ေတြ႔ျမင္ၾကားသိ၍ ဘတ္႐ႈေနၾကရသည္။ အမ်ိဳးေလးပါးမွ်သာမက၊ အ႐ူးမ်ားပင္ ဘတ္႐ႈေနရေပလိမ့္မည္။ ဤ "ေႂကြးေၾကာ္သံ" သည္ လူထု၏အသံမဟုတ္၍ ေငြေၾကးအေတာ္ အကုန္အက်ခံကာ ေၾကာ္ျငာေပးေနပံုလည္းရသည္။
"ျပည္ေတာ္သာရမည္......တဲ့......."

(ခ)
ယေန႔ ဗမာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားဆံုးေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား လယ္သမားမ်ား စားရမဲ့၊ ေနရမဲ့ႏွင့္ ငတ္မြတ္ကာ ဒုကၡအမိ်ဳးမ်ိဳး ေရာက္ေနရေသာ အခ်ိန္၌ "ျပည္ေတာ္သာရမည္" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားရ၏။
ယေန႔ ဗမာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအေရးအခြင့္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးပိတ္ပင္ျခင္း ခံေနရသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူ႔သားေကာင္း သမီးေကာင္း ေျမာက္ျမားစြာတို႔သည္ အာဏာပိုင္တို႔ ၏ လုပ္ၾကံမႈတရား႐ံုးေတာ္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ အမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စြဲျခင္းခံရလ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ိုက္ႏွက္ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ေအာ္ဟစ္ညည္းတြားခံေနရေသာ အခ်ိန္၌ "ျပည္ေတာ္သာရ မည္" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားရ၏။
ယေန႔ ဗမာႏိုင္ငံ၌ "ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး" ၀ါဒ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ လက္၀ါးႀကီးအုပ္၍ အာဏာ႐ွင္ဆန္ဆန္က်င့္ၾကံမႈမ်ားေၾကာင့္ လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကရင္-မြန္-႐ွမ္း-ပအိုး-ကခ်င္-ခ်င္း-ကယား ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ၎တို႔ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္အတြက္ လူးလဲ႐ုန္းကန္ေနရေသာ အခ်ိန္၌ "ျပည္ေတာ္သာရ မည္" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားရ၏။
ယေန႔ ဗမာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္း အသင္းအပင္းခ်င္းအား ညီတူမွ်တူ သေဘာမထားဘဲ တပါတီအာဏာ႐ွင္စနစ္ က်င့္သံုးမႈေၾကာင့္၎၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္၎၊ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ငါးႏွစ္မွ် ျပည္တြင္းစစ္ပြဲသည္ ႐ွည္လ်ားၾကာျမင့္လာခဲ့ေသာ အခ်ိန္၌ "ျပည္ေတာ္သာရမည္" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားရ၏။
ယေန႔ ကမၻာႀကီးတခုလံုးကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္၍၎ ထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ေသြးစုပ္ရန္ မိုက္မဲစြာ စိတ္ကူးရင္း၊ မိုက္မဲလွေသာ စိတ္ကူးကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အတြက္ ေနာက္ထပ္ တတိယကမၻာစစ္ႀကီးတခုကို ရန္စမီးေမႊး၍ တိုက္ခိုက္ရန္ ကမၻာ့အႏိုင္ ႏိုင္ငံ၌ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ကာ စစ္အေျခခံစခန္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔သမား သည္ စစ္မက္ျပင္ဆင္ေန၏။ ဥေရာပတိုက္တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မ်ားအား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္ အတၱလံတိတ္က်ဴးေက်ာ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကိုခ်ဳပ္၍ နာဇီ ဂ်ာမဏီအား လက္နက္တပ္ဆင္ေစ၏။ အေ႐ွ႔အလယ္ပိုင္း အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ လက္နက္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေန၏။ ဤကဲ့သို႔ အလားတူပင္ အာ႐ွတိုက္၌ တ႐ုပ္ျပည္သူ႔သမတႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုလိုနီႏွင့္ ကိုလိုနီတပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ကို ဖ်က္ဆီး တိုက္ခိုက္ရန္ အတိအလင္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းမွ ယေန႔ ကိုးရီးယား၌ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ကာ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ ကိုးရီးယားျပည္သူတို႔အား မီးေလာင္ဗံုးႀကီးမ်ား အဆိပ္ပိုးမႊားလက္နက္မ်ားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ကာ ယခင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္အား လည္း လက္နက္တပ္ဆင္လ်က္ ႐ွိေနေသာအခ်ိန္၌ ဗမာႏိုင္ငံတြင္ "ျပည္ေတာ္သာရမည္" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားရ၏။
ယခုကဲ့သို႔ တရားလြန္က်ဴးေက်ာ္ ေသာင္းက်န္းေနေသာ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔သမားအား လက္႐ွိအာဏာပိုင္တို႔သည္ သြားေရာက္ပင့္ဖိတ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တဖက္သတ္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုလက္ခံခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔သမားသည္ ဗမာႏိုင္ငံ၌ စစ္သေဘၤာက်င္းမ်ား၊ စစ္ေလယဥ္ပ်ံကြင္းမ်ားကို အတိအလင္း ေဆာက္လုပ္ေနကာမွ်ႏွင့္ မရပ္ေသးဘဲ ဗမာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကို ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္ႏွင့္ တ႐ုပ္ျပည္သူ႔သမတႏိုင္ငံအား ရန္စ, ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္ တ႐ုတ္ဗမာနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ ၌ လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္မ်ားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ကာ တပ္စြဲေန၍ ဗမာႏိုင္ငံ၏ အေျခ အေနသည္ အလြန္တရာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဘြယ္ရာ က်ေရာက္ေနရေသာ အခ်ိန္၌ "ျပည္ေတာ္ သာရမည္" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားရ၏။
ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ့ေရးရာအေျခအေနသည္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဘြယ္ရာ ျဖစ္ေပၚေနကာ ျပည္တြင္းအေျခအေနသည္လည္း ေၾကာက္မက္ဆိုး၀ါးဘြယ္ရာ ျဖစ္ပ်က္ေနရေသာ အခ်ိန္ ကာလ၌ "ျပည္ေတာ္သာရမည္" ဟူေသာ လူတစုေလာက္က ေအာ္ဟစ္ေႂကြးေၾကာ္ေနျခင္းမွာ သူ႐ူး၏ ေဆာင္းညအိပ္မက္၌ ဂေယာင္ဂတမ္းႏွင့္ ေျပာမိေျပာရာ ေျပာဆိုေနျခင္းႏွင့္သာ တူေနေပသည္။ အနက္အဓိပၸါယ္မ႐ွိ၊ အၿမီးအေမာက္လည္းမတည့္၊ မိမိဘာသာ ေယာင္ယမ္း ေျပာဆိုေနေသာ စကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သူ႐ူးသည္ သိခ်င္မွသာ သိေပမည္။
"ျပည္ေတာ္သာရမည္...... တဲ့...."

(ဂ)
"ျပည္ေတာ္သာ" သည္ လူတိုင္း၏ အိပ္မက္ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးေလးပါးသာမက အ႐ူးလဲပါ၏။ သို႔ရာတြင္ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္႐ွိအေျခအေနအား ေကာင္းစြာနားလည္ႏွ႔ံစပ္ျခင္း ႐ွိရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ အတိတ္၏ ရာဇ၀င္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ နားလည္ထားရန္လို၏။ သို႔မွသာ အနာဂါတ္၌႐ွိေသာ "ျပည္ေတာ္သာ" အတြက္ လက္ေတြ႔ တည္ေဆာက္ရမည့္ လုပ္ငန္းကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
"ျပည္ေတာ္သာရမည္" ဆိုေသာ ျပည္ေတာ္သာ၌ လူတစုႏွင့္ တပါတီအတြက္ေလာက္ သာ ျပည္ေတာ္သာေနလ်င္ ထိုျပည္ေတာ္သည္ ျပည္ေတာ္သာ မဟုတ္ႏိုင္ဘဲ ျပည္ေတာ္နာ ႏွင့္ ျပည္ေတာ္ခ်ာသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ "ျပည္ေတာ္သာ" ဆိုသည္မွာ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ သာႏိုင္မွ တကဲ့ျပည္ေတာ္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တေယာက္တလက္ ျပည္ေတာ္သာေသာ့ခ်က္ဟူေသာ ဆိုထံုးစကားကဲ့သို႔ "ျပည္ေတာ္သာရမည္" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံအတြက္ ျပည္သူတို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေနၾကသူမ်ားကား ေၾကာ္ျငာကာလွည့္ဖ်ားေနၾကသည့္အခိုက္ ျပည္ေတာ္ကို အမ်ိဳး ေလးပါးႏွင့္ သူ႐ူးပါမက်န္ လူတိုင္းလူတိုင္းအတြက္ တကယ္သာေစလိုလွေသာ လူငယ္စာေရး ဆရာတဦး သတင္းစာဆရာတဦး အေနႏွင့္ ခဲခဲယဥ္းယဥ္းႏွင့္ အလုအယက္ဘမ္းဆီးေနရေသာ အခ်ိန္ကေလး အနည္းမွ်ၾကားမွ သူ၏ "ျပည္ေတာ္သာခင္ခင္ဦး" ကို က်ိဳးပမ္းေရးထုတ္၍ တင္ျပျခင္း ျပဳလိုက္ရပါသည္။
"ျပည္ေတာ္သာရမည္......."
သို႔ရာတြင္ လူတစုႏွင့္ တပါတီအတြက္မွ်သာမဟုတ္၊
ဗမာတမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ျပည္ေတာ္သာရမည္။

တင္ေအာင္။
၂၄-၈-၅၂။

No comments: